playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคากลางอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ก่อสร้าง

 

๑.     ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

๒.     หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

๓.     วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑,๙๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๔.     วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เป็นเงิน ๑,๗๖๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๕.     แหล่งที่มาราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

         หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณมกราคม ๒๕๖๑

การคำนวณราคากลางค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

ค่าจ้างเหมา/คน (บาท)

จำนวน (คน)

ระยะเวลาการจ้าง (เดือน)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(บาท)

๑๙,๖๐๐

๑๐

๑,๗๖๔,๐๐๐

๖.     รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

นางสาวเกษดา คำภิระปาวงศ์ ตำแหน่งหัวหน้างานสารบรรณและอาคารสถานที่

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter