playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

๑.      ชื่อโครงการ เช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๖ คัน

๒.      หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

๓.      วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสามล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๔.      วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

         เป็นเงิน ๑๓,๔๙๙,๗๘๔ บาท (สิบสามล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน)

๕.      แหล่งที่มาราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจาก

          ๕.๑ บริษัท สยามราชธานี จำกัด

          ๕.๒   บริษัท นัมเบอร์วัน คาร์เรนท์ทัล จำกัด

๖.      รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

         นางสาวเกษดา คำภิระปาวงศ์ ตำแหน่งหัวหน้างานสารบรรณและอาคารสถานที่

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter