playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก
รายงานแผนงานปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน   (องค์การมหาชน)
ลำดับที่
งานโครงการ
รายการ
จำนวน 
(หน่วยนับ)
งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป
งานที่เสร็จภายในปี 60
จัดเช่า
วิธีการ
ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว
แผนปฏิบัติการ
แผนการจ่ายเงิน
จัดซื้อ
จัดจ้าง
สอบราคา
ประกวดราคา
มี   (/)
ไม่มี   (/)
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา   (เดือน/ปี)
คาดว่าจะลงนามในสัญญา   (เดือน/ปี)
คาดว่าจะมีการส่งมอบปี   2560 (เดือน/ปี)
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี.....(ล้านบาท)
เงินกองทุน พอช.
  สำนักบริหารงานกลาง                                  
1 ครุภัณฑ์อุปกรณ์การภาพ กล้องวงจรปิด      6 ตัว - - - - -   - - Dec 59 -        150,000.00
    เครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย      2 เครื่อง - - - - -   - - Dec 59 -        50,000.00
2 ครุภัณฑ์เครื่องตกแต่ง เก้าอี้ชนิดต่าง ๆ      25 ตัว - - - - -   - - Dec 59 -        150,000.00
    โต๊ะชนิดต่างๆ      2 ตัว - - - - -   - - Dec 59 -        10,000.00
3 ครุภัณฑ์ประกอบอาหาร หม้อต้มน้ำ / กาแฟ      1 เครื่อง - - - - -   - - Dec   59 -        10,000.00
4 ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล ชุดพลังงานแสงอาทิตย์      1 ชุด - - - - -   Mar   60 Jun 60 -    1,000,000.00
  สำนักการเงินและบัญชี                                  
5 ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล เครื่องพิมพ์ชนิด   DOT-Matrix      1 เครื่อง - - - - -   - - Dec 59 -        10,000.00
6 ครุภัณฑ์พัสดุและเครื่องใช้สำนักงาน เครื่องเจาะกระดาษ      1 เครื่อง - - - - -   - - Dec   59 -        15,000.00
  สำนักนโยบายและแผน                                  
7 ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล เครื่องสำรองไฟฟ้า      4 เครื่อง - - - - -   - - Mar 60 -        15,400.00
  สำนักทรัพยากรบุคคล                                  
8 ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล เครื่องสำรองข้อมูล(HDD)      1 เครื่อง - - - - -   - - Dec 59 -        13,000.00
  สำนักอำนวยการกลาง                                  
9 ครุภัณฑ์อุปกรณ์การภาพ อุปกรณ์การภาพอื่นๆ      1 ชิ้น - - - - -   - - Dec 59 -        10,000.00
10 ครุภัณฑ์เครื่องตกแต่ง ตู้เก็บของ      2 ชิ้น - - - - -   - - Dec   59 -        20,000.00
  สำนักงานยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงขบวนชุมชน                                  
11 ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล เครื่องสแกนเนอร์      1 เครื่อง - - - - -   - - Dec 59 -        30,000.00
  สำนักบริหารกองทุนและสินเชื่อ                                  
12 ครุภัณฑ์เครื่องตกแต่ง ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน      2 ตัว - - - - -   - - Mar 60 -        20,000.00
    ตู้เก็บเอกสารเป็นชั้นมีช่อง      3 ตัว - - - - -   - - Mar 60 -        30,000.00
  สำนักงานภาคเหนือ                                  
13 ครุภัณฑ์อุปกรณ์คมนาคม ชุดเครื่องเสียง   ควบคุม รับ - ส่ง สัญญาณเสียง      2 เครื่อง - - - - -   - - Dec 59 -        30,000.00
14 ครุภัณฑ์อุปกรณ์การภาพ กล้องวงจรปิด      1 ตัว - - - - -   - - Dec 59 -        40,000.00
    อุปกรณ์การภาพอื่นๆ      1 ตัว - - - - -   - - Dec 59 -        20,000.00
15 ครุภัณฑ์เครื่องตกแต่ง ชุดโชฟา      1 ชุด - - - - -   - - Dec 59 -        20,000.00
    ตู้เก็บของ      3   - - - - -   - - Dec 59 -        60,000.00
    เครื่องตกแต่งงานบ้านอื่น   ๆ      2 ชิ้น - - - - -   - - Mar 60 -        200,000.00
    โต๊ะชนิดต่างๆ      1 ตัว - - - - -   - - Dec 59 -        20,000.00
  สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                                  
16 ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ   ตู้เย็น เครื่องถ่ายเทอากาศ เครื่องปรับอากาศ      2 เครื่อง - - - - -   - - Dec 59 -        90,000.00
  สำนักงานภาคใต้                                  
17 ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ   ตู้เย็น เครื่องถ่ายเทอากาศ พัดลมอื่นๆ      4 เครื่อง - - - - -   - - Dec 59 -        10,000.00
18 ครุภัณฑ์อุปกรณ์การภาพ เครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย      1 เครื่อง - - - - -   - - Dec 59 -        50,000.00
19 ครุภัณฑ์เครื่องตกแต่ง ชุดม้านั่ง      2 ชุด - - - - -   - - Dec 59 -          7,000.00
    เครื่องตกแต่งงานบ้านอื่น   ๆ      1 รายการ - - - - -   - - Dec 59 -        50,000.00
    เก้าอี้ชนิดต่าง   ๆ    100 ตัว - - - - -   - - Dec 59 -        70,000.00
    โต๊ะชนิดต่างๆ      16 ตัว - - - - -   - - Dec 59 -        80,000.00
    เฟอร์นิเจอร์สำนักงานอื่นๆ      1 รายการ - - - - -   - - Dec 59 -        20,000.00
20 ครุภัณฑ์เครื่องใช้ ฉากกั้นชนิดต่างๆ      10 ชิ้น - - - - -   - - Dec   59 -        50,000.00
21 ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล เครื่องคิดเลข      1 เครื่อง - - - - -   - - Dec 59 -          5,000.00
    เครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์      1 เครื่อง - - - - -   - - Dec 59 -        15,000.00
    เครื่องสำรองไฟฟ้า      10 เครื่อง - - - - -   - - Dec 59 -        73,000.00
    อุปกรณ์   Hardware คอมพิวเตอร์ อื่นๆ      1 ชุด - - - - -   - - Dec 59 -        10,000.00
22 ครุภัณฑ์เครื่องดนตรี และวิทยุทีวี โทรทัศน์      1 เครื่อง - - - - -   - - Dec   59 -        35,000.00
23 ครุภัณฑ์พัสดุและเครื่องใช้สำนักงาน ประเภทอื่นๆ      1 ราย - - - - -   - - Dec   59 -        275,000.00
  สำนักงานภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก                               -  
24 ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล เครื่องพิมพ์   Laserjet      2 เครื่อง - - - - -   - - Dec 59 -        50,000.00
    เครื่องสแกนเนอร์      1 เครื่อง - - - - -   - - Dec 59 -        25,000.00
  สำนักงานภาคกลางและตะวันตก                                  
25 ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล เครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์      1 เครื่อง - - - - -   - - Dec 59 -        25,000.00
  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ                                  
26 ครุภัณฑ์เครื่องกลสำนักงานและอุปกรณ์กรรมวิธีบันทึกข้อมูล เครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์      1 เครื่อง - - - - -   - - Dec 59 -        25,000.00
    เครื่องสำรองข้อมูล(HDD)      1 เครื่อง - - - - -   - - Dec 59 -        20,000.00
    เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์    183 เครื่อง - - - - -   Mar 60 Jun 60 -    5,270,400.00
    เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค      87 เครื่อง - - - - -   Mar 60 Jun 60 -    2,418,600.00
    โปรแกรม   (Software)      4 โปรแกรม - - - - -   - Apr 60 Sep 60 -    6,000,000.00
แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter