playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข้อบังคับของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

ฉบับที่ 01 การจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของส่วนงาน
ฉบับที่ 02 การบริหารงานบุคคล
ฉบับที่ 03 การประชุมและการดำเนินกิจการของคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
ฉบับที่ 05 การเงิน การบัญชี และงบประมาณ พ.ศ. 2543
ฉบับที่ 05 การเงิน การบัญชี และงบประมาณ แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1
ฉบับที่ 06 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนเมืองและชนบท
ฉบับที่ 06 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนเมืองและชนบท แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2
ฉบับที่ 06 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนเมืองและชนบท แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3
ฉบับที่ 08 การพัสดุ
ฉบับที่ 10 หลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการพัฒนาองค์กรชุมชน และเครือข่ายองค์กรชุมชน
ฉบับที่ 12 การมอบอำนาจให้ปฏิบัติกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก
ฉบับที่ 14 การมอบอำนาจ
ฉบับที่ 15 กองทุนนวัตกรรมวิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเอง
ฉบับที่ 16 ว่าด้วยการยกเลิกข้อบังคับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ฉบับที่ 13
ฉบับที่ 17 ว่าด้วยโครงการพัฒนาสวัสดิการชาวบ้าน
ฉบับที่ 19 ว่าด้วยแนวทางการร่วมบริหารจัดการโครงการและงบประมาณกับองค์กรภายนอก
ฉบับที่ 20 ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน
ฉบับที่ 22 ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนากิจการสภาองค์กรชุมชน
ฉบับที่ 23 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
ฉบับที่ 24 ว่าด้วย เบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา
และอนุกรรมกรรมการ ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
ฉบับที่ 25 ว่าด้วยประมวลจริยธรรมคณะกรรมการผู้อำนวยการและผู้ปฏิบัติงานของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
ฉบับที่ 26 ว่าด้วยโครงการบ้านมั่นคงภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดประชุมในระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับตำบลของสภาองค์กรชุมชนตำบล พ.ศ. 2553
ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยโครงการบ้านมั่นคงภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง2555 (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2553
ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการให้สินเชื่อเพื่อการพัฒนาแก่องค์กรชุมชนและเครื่อข่ายองค์กรชุมชน พ.ศ. 2553
ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยโครงการสวัสดิการเพื่อความมั่นคงของชุมชนในเรื่องที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2553
แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter