playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก
 
แบบ สขร.1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน   2559
สำนักบริหารงานกลาง
ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
    และราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
    และราคาที่ตกลงซื้อจ้าง
เหตุผลที่สรุปโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
    สัญญา
    หรือข้อตกลงในการซื้อ
1 จัดซื้อกระดาษเช็ดมือ   จำนวน 40 หีบ กระดาษชำระ 20 หีบ                      65,000.00 ตกลงราคา หจก.เบอเดนซัพพลาย
    เป็นเงิน 62,274 บาท
หจก.เบอเดนซัพพลาย
    เป็นเงิน 62,274 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข บร04/2560
    ลว 21 ตค 59
2 จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์   10 รายการ 23 ตลับ USB 2 เครื่อง เม้าส์ 2 อัน                    116,000.00 ตกลงราคา บริษัท   พอร์ด เวลส์ โอเอ จำกัด
    เป็นเงิน 89,826.50 บาท (รวม UPSและเม้าส์)
    บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)
    เป็นเงิน 93,718.04 บาท (ไม่รวม UPSและเม้าส์)
บริษัท   พอร์ด เวลส์ โอเอ จำกัด
    เป็นเงิน 89,826.50 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข บร01/2560
    ลว 20 ตค 59
3 จัดซื้อกระดาษหัวจดหมายโลโก้พอช. จำนวน 15,000 แผ่น   ซองน้ำตาลมีโลโก้ จำนวน 10,000 ซอง ซองจดหมายโลโก้พอช. จำนวน 10,000 ซอง                      50,000.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมโชคการพิมพ์
    เป็นเงิน 47,882.5 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมโชคการพิมพ์
    เป็นเงิน 47,882.5 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข บร03/2560
    ลว 21 ตค 59
4 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ กระดาษ ฟลิปชาร์ด 20 ห่อ กระดาษกาวย่น 1 นิ้ว   24 ม้วน เทปใส 3M ม้วนเล็ก 120 ม้วน   แฟ้มตราช้าง#120F 48 แฟ้ม แฟ้มกระดาษ A4   12 ห่อ                      25,000.00 ตกลงราคา บริษัท   หลิน เค.ซีเทรดดิ้ง จำกัด
    เป็นเงิน 18,386.88 บาท
บริษัท   หลิน เค.ซีเทรดดิ้ง จำกัด
    เป็นเงิน 18,386.88 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข บร05/2560
    ลว 21 ตค 59
5 จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ Epson LQ-310 Dot Matrix Printer   หมึกรุ่นXerox Printers Phaser 3435 ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า OLYMPIA   Compact5                      23,500.00 ตกลงราคา บริษัทพอร์ด เวลล์ โอเอ จำกัด
    เป็นเงิน 18,564.5 บาท
   
บริษัทพอร์ด เวลล์ โอเอ จำกัด
    เป็นเงิน 18,564.5 บาท
   
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข บร07/2560
    ลว 31 ตค 59
6 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตัว                      4,900.00 ตกลงราคา บริษัท   ศรีรุ่งเรือง เซฟ แอนด์ สตีลเฟอร์นิเจอร์ จำกัด
    เป็นเงิน 4,226.5 บาท
บริษัท   ศรีรุ่งเรือง เซฟ แอนด์ สตีลเฟอร์นิเจอร์ จำกัด
    เป็นเงิน 4,226.5 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข บส.45/1727  
    ลว 28 พ.ย. 59
7 จัดซื้อกล่องทรัพย์ศรีไทย จำนวน 72 ใบ                      4,500.00 ตกลงราคา บริษัท   ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)
    เป็นเงิน 1,926 บาท
บริษัท   ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)
    เป็นเงิน 1,926 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข บส.45/1728  
    ลว 28 พ.ย. 59
8 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Printer Cannan Image Class MF 729 Cx   1 เครื่อง และ Printer Epson LQ-310 Dot Matrix 1 เครื่อง) และวัสดุคอมพิวเตอร์   (หมึกปริ้นเตอร์ 4 กล่อง)                      38,200.00 ตกลงราคา บริษัทพอร์ด เวลล์ โอเอ จำกัด
    เป็นเงิน 34,518.20 บาท
    บริษัท เจ ไอ บี คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
    เป็นเงิน 7,350 บาท (มี Printer Cannan รายการเดียว)
   
บริษัทพอร์ด เวลล์ โอเอ จำกัด
    เป็นเงิน 34,518.20 บาท
   
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข บร06/2560
    ลว 14 พย 59
9 จัดจ้างบริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนูและยุง                      60,000.00      60,000.00 ตกลงราคา บริษัท   ซีมอร์ เซอร์วิส จำกัด
    เป็นเงิน 60,000 บาท
บริษัท   ซีมอร์ เซอร์วิส จำกัด
    เป็นเงิน 60,000 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข พอช   05/2560
    ลว 30 กย 59
10 จัดจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน   81   เครื่อง                     138,672.00      138,672.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด   ใบจาน
    เป็นเงิน 138,672 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด   ใบจาน
    เป็นเงิน 138,672 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข พอช   14/2560
    ลว 30 กย 59
11 จัดจ้างบริการบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 32 ตัว แบบไม่รวมอะไหล่                      55,000.00      55,000.00 ตกลงราคา บริษัท   บี.เอส.เซลส์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด
    เป็นเงิน 55,000 บาท
บริษัท   บี.เอส.เซลส์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด     เป็นเงิน 55,000 บาท ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข พอช   09/2560
    ลว 30 กย 59
12 จัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย                    150,000.00      150,000.00 ตกลงราคา รักษาความปลอดภัย   พีทีเอ การ์ด จำกัด
    เป็นเงิน 150,000 บาท
รักษาความปลอดภัย   พีทีเอ การ์ด จำกัด
    เป็นเงิน 150,000 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข พอช   23/2560
    ลว 30 กย 59
13 จัดจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด                    148,250.00      148,250.00 ตกลงราคา บริษัท   ที.อาร์. เซอร์วิส จำกัด
    เป็นเงิน 148,250 บาท
บริษัท   ที.อาร์. เซอร์วิส จำกัด
    เป็นเงิน 148,250 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข พอช   22/2560
    ลว 30 กย 59
14 จัดจ้างบำรุงรักษาลิฟท์ แบบรวมอะไหล่ทุกชนิด     : Platinum จำนวน 2 เครื่อง                     242,676.00      242,676.00 ตกลงราคา บริษัท   ธิสเซ่นครุปป์ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย)
    เป็นเงิน 242,676 บาท
บริษัท   ธิสเซ่นครุปป์ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย)
    เป็นเงิน 242,676 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข พอช   18/2560
    ลว 30 กย 59
15 จัดจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบูรณาการพื้นที่ปฏิบัติการชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง   Codi Area Interoperability                    377,600.00      377,600.00 ตกลงราคา บริษัท   แฟลชเวิร์คทีม คอนซัลติ้ง จำกัด
    เป็นเงิน 377,600 บาท
บริษัท   แฟลชเวิร์คทีม คอนซัลติ้ง จำกัด
    เป็นเงิน 377,600 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข พอช   16/2560
    ลว 30 กย 59
16 จัดเช่ารถยนต์   (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 7 คัน                  2,637,600.00 12,568,500.00 e-Auction บริษัท   ที.เค.วาย.ลิสซิ่ง จำกัด
    เป็นเงิน 2,637,600 บาท
บริษัท   ที.เค.วาย.ลิสซิ่ง จำกัด
    เป็นเงิน 2,637,600 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข พอช   28/2557
    ลว 19 มีค 57
แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter