playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก
แบบ สขร.1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนธันวาคม   2559
สำนักบริหารงานกลาง
ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
    และราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
    และราคาที่ตกลงซื้อจ้าง
เหตุผลที่สรุปโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
    สัญญา
    หรือข้อตกลงในการซื้อ
1 จัดซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   ของสำนักยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงขบวนชุมชน     ตกลงราคา บริษัท   พอร์ด เวลส์ โอเอ จำกัด
    เป็นเงิน 2,675 บาท
บริษัท   พอร์ด เวลส์ โอเอ จำกัด
    เป็นเงิน 2,675 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข บร.05/1631  
    ลว 30 พย 59
2 จัดซ่อมปั้มน้ำของงานอาคาร     ตกลงราคา บริษัท   สังข์อ่องเทรดดิ้ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
    เป็นเงิน 6,826.6 บาท
บริษัท   สังข์อ่องเทรดดิ้ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
    เป็นเงิน 6,826.6 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข บร.05/1598  
    ลว 22 พย 59
3 จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ให้สำนักบริหารกองทุนและสินเชื่อ 2 เครื่อง              7,000.00   ตกลงราคา บริษัท   พอร์ด เวลส์ โอเอ จำกัด
    เป็นเงิน 4,066 บาท
บริษัท   พอร์ด เวลส์ โอเอ จำกัด
    เป็นเงิน 4,066 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข บส.45/1726  
    ลว 10 พย 59
4 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ กระดาษฟลิปชาร์ด 20 ห่อ กระดาษกาวย่น 1 นิ้ว   24 ม้วน เทปใส 3M ม้วนเล็ก 120 ม้วน   แฟ้มตราช้าง#120F 48 แฟ้ม แฟ้มกระดาษ A4   12 ห่อ              25,000.00   ตกลงราคา บริษัท   หลิน เค.ซีเทรดดิ้ง จำกัด
    เป็นเงิน 13,559.04 บาท (ครบ 8 รายการ)
    บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)
    เป็นเงิน 16,547.97 บาท (มี 6 รายการ ไม่มี 2 รายการ)
บริษัท   หลิน เค.ซีเทรดดิ้ง จำกัด
    เป็นเงิน 13,559.04 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข บร11/2560
    ลว 22 พย 59
5 จัดซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ     ตกลงราคา บริษัท   พอร์ด เวลส์ โอเอ จำกัด
    เป็นเงิน 11,128 บาท
บริษัท   พอร์ด เวลส์ โอเอ จำกัด
    เป็นเงิน 11,128 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข บร08/2560
    ลว 28 ตค 59
6 จัดซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ของ   สน.ยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงขบวนชุมชน     ตกลงราคา บริษัท   พอร์ด เวลส์ โอเอ จำกัด
    เป็นเงิน 1,819 บาท
บริษัท   พอร์ด เวลส์ โอเอ จำกัด
    เป็นเงิน 1,819 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข บร05/1650 ลว 2 ธค 59
7 จัดซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   ของสำนักยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงขบวนชุมชน     ตกลงราคา บริษัท   พอร์ด เวลส์ โอเอ จำกัด
    เป็นเงิน 2,675 บาท
บริษัท   พอร์ด เวลส์ โอเอ จำกัด
    เป็นเงิน 2,675 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข บร05/1651 ลว 2 ธค 59
8 จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ CANON รุ่น IR 6570   จำนวน 7 เครื่อง            490,000.00 แผ่นละ 0.22 บาท   (ยี่สิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  ตกลงราคา บริษัท   พี ซี ไอ (1992) จำกัด
    ในอัตราแผ่นละ 022 บาท
บริษัท   พี ซี ไอ (1992) จำกัด
    ในอัตราแผ่นละ 022 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข พอช.17/2560
    ลว 30 กย 59
9 จัดจ้างบริการบำรุงรักษาโปรแกรมฐานข้อมูลบัญชีสินเชื่อ            350,000.00      350,000.00 ตกลงราคา บ.เมนซา   บิสิเนส แอนด์ โซลูชั่น จำกัด
    เป็นเงิน 349,200 บาท
บ.เมนซา   บิสิเนส แอนด์ โซลูชั่น จำกัด
    เป็นเงิน 349,200 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข พอช.02/2560
    ลว 30 กย 59
10 จัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย            300,000.00      300,000.00 ตกลงราคา รักษาความปลอดภัย   พีทีเอ การ์ด จำกัด
    เป็นเงิน 300,000 บาท
รักษาความปลอดภัย   พีทีเอ การ์ด จำกัด
    เป็นเงิน 300,000 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข พอช.23/2560
    ลว 30 กย 59
11 จัดเช่าบริการอินเตอร์เน็ต ความเร็วไม่น้อยกว่า 50/20 Mbps          1,164,000.00 1,164,000.00 พิเศษ บริษัท   กสท. โทรคมนาคม จำกัด
    เป็นเงิน1,164,000 บาท
บริษัท   กสท. โทรคมนาคม จำกัด
    เป็นเงิน1,164,000 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข พอช.21/2560
    ลว 30 กย 59
12 จัดจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด จำนวน 2 เดือน            296,500.00      296,500.00 ตกลงราคา บริษัท   ที.อาร์. เซอร์วิส จำกัด
    เป็นเงิน 296,500 บาท
บริษัท   ที.อาร์. เซอร์วิส จำกัด
    เป็นเงิน 296,500 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข พอช.22/2560
    ลว 30 กย 59
13 จัดจ้างบริการสุขอนามัยเครื่องฆ่าเชื้อกำจัดกลิ่น 84 เครื่อง เครื่องจ่ายน้ำสบู่ 33 เครื่อง สเปรย์ปรับอากาศอัตโนมัติ 33เครื่อง            133,215.00      133,215.00 ตกลงราคา บริษัทซันนี   ทานีซารี ซัพพลาย จำกัด
    เป็นเงิน 133,215 บาท
บริษัทซันนี   ทานีซารี ซัพพลาย จำกัด
    เป็นเงิน 133,215 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข พอช.13/2560
    ลว 30 กย 59
14 จัดจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ CODI_GIS            225,900.00      225,900.00 ตกลงราคา บริษัท   ซอฟต์โปรเจค จำกัด
    เป็นเงิน 225,900 บาท
บริษัท   ซอฟต์โปรเจค จำกัด
    เป็นเงิน 225,900 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข พอช.19/2560
    ลว 30 กย 59
15 จัดจ้างบริการบำรุงรักษาระบบตู้การ์ดโทรศัพท์(PAPX) แบบรวมอะไหล่สำหรับระบบพื้นฐาน            132,000.00      132,000.00 ตกลงราคา บริษัท   ทริปเปิลที โซลูชั่น จำกัด
    เป็นเงิน 132,000 บาท
บริษัท   ทริปเปิลที โซลูชั่น จำกัด
    เป็นเงิน 132,000 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข พอช.10/2560
    ลว 30 กย 59
แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter