playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก
แบบ สขร.1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์   2560
สำนักบริหารงานกลาง
ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
    และราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
    และราคาที่ตกลงซื้อจ้าง
เหตุผลที่สรุปโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
    สัญญา
    หรือข้อตกลงในการซื้อ
1 จัดจ้างซ่อมถังน้ำยาเคมี พร้อมเติมน้ำยาเคมี FM-200          138,672.00   ตกลงราคา     1)   บริษัทโฟร์กัส เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
    เป็นเงิน 770,314.40 บาท
    2) บริษัท อำนวยการดับเพลิง จำกัด
    ไม่เสนอราคา
    3) บริษัท แอนตี้ไฟร์ จำกัด
    เป็นเงิน 138,672 บาท
บริษัทแอนตี้ไฟร์ จำกัด
    เป็นเงิน 138,672 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข บร16/2560
    ลว 27 ธค 59
2 จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์     ตกลงราคา บริษัทพีเอ็ม ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
    เป็นเงิน 2,247 บาท
บริษัทพีเอ็ม ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
    เป็นเงิน 2,247 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข บร05/189
    ลว 9 กพ 60
3 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ            56,800.00   ตกลงราคา บริษัทหลิน เค.ซีเทรดดิ้ง จำกัด
    เป็นเงิน 32,318.28 บาท
บริษัทหลิน เค.ซีเทรดดิ้ง จำกัด
    เป็นเงิน 32,318.28 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข บร19/2560
    ลว 24 มค 60
4 จัดซื้อวัสดุงานบ้าน ได้แก่ แก้วน้ำดื่ม 18 โหล จานอาหาว่าง 12 โหล จานรองแก้ว 24 โหล            15,000.00   ตกลงราคา บริษัทโอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)
    เป็นเงิน 9,899.64 บาท
บริษัทโอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)
    เป็นเงิน 9,899.64 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข บร05/212
    ลว 10 กพ 60
5 จัดจ้างบริการบำรุงรักษาโปรแกรม ACCPAC            50,501.33      50,501.33 ตกลงราคา บริษัทสมาร์ท คอนซัลติ้ง จำกัด
    เป็นเงิน 50,501.33 บาท
บริษัทสมาร์ท คอนซัลติ้ง จำกัด
    เป็นเงิน 50,501.33 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข พอช20/2560
    ลว30 กย 59
6 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ วัสดุคอมพิวเตอร์6 รายการ          100,000.00   ตกลงราคา บริษัทพอร์ด เวลล์ โอเอ จำกัด
    เป็นเงิน 75,167.50 บาท
บริษัทพอร์ด เวลล์ โอเอ จำกัด
    เป็นเงิน 75,167.50 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข บร22/2560
    ลว 23 มค 60
7 จัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องโทรสาร จำนวน 3 รายการ   และหมึกสำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 4 รายการ            25,000.00   ตกลงราคา บริษัทพอร์ด เวลล์ โอเอ จำกัด
    เป็นเงิน 24,824 บาท
บริษัทพอร์ด เวลล์ โอเอ จำกัด
    เป็นเงิน 24,824 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข บร23/2560
    ลว 9 กพ 60
แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter