playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก
แบบ สขร.1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนเมษายน   2560
สำนักบริหารงานกลาง
ลำดับที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
ราคากลาง
วิธีซื้อ/จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
    และราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
    และราคาที่ตกลงซื้อจ้าง
เหตุผลที่สรุปโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
    สัญญา
    หรือข้อตกลงในการซื้อ
1 จัดซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง                  2,086.50   ตกลงราคา บริษัท   พอร์ด เวลล์ โอเอ จำกัด
    เป็นเงิน 2,086.50 บาท
บริษัท   พอร์ด เวลล์ โอเอ จำกัด
    เป็นเงิน 2,086.50 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข บส   45/0448
    ลว 22 มีค 60
2 จัดซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง                  1,926.00   ตกลงราคา บริษัท   พอร์ด เวลล์ โอเอ จำกัด
    เป็นเงิน 1,926 บาท
บริษัท   พอร์ด เวลล์ โอเอ จำกัด
    เป็นเงิน 1,926 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข ยช   33/244
    ลว 23 กพ 60
3 จัดจ้างทำผ้าคลุมโต๊ะเก้าอี้ของสถาบัน                31,000.00   ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด   บางกอก คลิฟฟ์
    เป็นเงิน 30,152.60 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด   บางกอก คลิฟฟ์
    เป็นเงิน 30,152.60 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข บร   26/2560
    ลว 1 มีค 60
แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter