playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก
แบบ สขร.1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนพฤษภาคม   2560
สำนักบริหารงานกลาง
ลำดับที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
ราคากลาง
วิธีซื้อ/จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
    และราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
    และราคาที่ตกลงซื้อจ้าง
เหตุผลที่สรุปโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของ
    สัญญา
    หรือข้อตกลงในการซื้อ
1 จัดซ่อมเลนส์กล้อง Canon จำนวน 1 เครื่อง                  2,675.00   ตกลงราคา บริษัท   99 เอ พลัส กรุ๊ป จำกัด
    เป็นเงิน 2,675 บาท
บริษัท   99 เอ พลัส กรุ๊ป จำกัด
    เป็นเงิน 2,675 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข สอ   10/078
    ลว 12 มค 60
2 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ                  9,000.00   ตกลงราคา 1)   บริษัท หลิน เค.ซีเทรดดิ้ง จำกัด
    จำนวน 8,953.76 บาท
    2) บริษัท ไอซัพพลาย จำกัด
    จำนวน 11,149.40 บาท
    3) บริษัท ชัยวัฒนา ออฟฟิศ ซัพพลาย จำกัด
    ไม่เสนอราคา
บริษัท   หลิน เค.ซีเทรดดิ้ง จำกัด
    เป็นเงิน 8,953.76 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข   ครบตามรายการที่ต้องการ สอ   10/599
    ลว 9 มีค 60
3 จัดจ้างทำป้ายชื่อของหน่วยงานภายในสถาบัน                35,000.00   ตกลงราคา 1)   ร้านป้ายสวย โดยนางสาวยุพา ภู่สุวรรณ์
    จำนวน 29,250 บาท
    2) ร้านอักษรโลหะ
    จำนวน 31,180 บาท
ร้านป้ายสวย   โดยนางสาวยุพา ภู่สุวรรณ์
    เป็นเงิน 29,250 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข บร   27/2560
    ลว 1 มีค 60
4 จัดจ้างเหมาบริการ Project Manager และ Programmer              499,636.67              499,636.67 ตกลงราคา บริษัท   แฟลชเวิร์ค ทีม คอนซัลติ้ง จำกัด
    เป็นเงิน 499,636.67 บาท
บริษัท   แฟลชเวิร์ค ทีม คอนซัลติ้ง จำกัด
    เป็นเงิน 499,636.67 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข พอช   31/2560
    ลว 29 ธค 60
5 จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม จำนวน 500 รีม                48,000.00   ตกลงราคา บริษัท   รีมส์ แอนด์ โรลส์ จำกัด
    เป็นเงิน 47,615 บาท
บริษัท   รีมส์ แอนด์ โรลส์ จำกัด
    เป็นเงิน 47,615 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข บร   32/2560
    ลว 27 เมย 60
6 จัดซื้อแบตเตอรี่สำรองระบบโทรศัพท์ จำนวน 8 ลูก                12,000.00   ตกลงราคา 1)   บริษัท ทริปเปิล ที โซลูชั่น จำกัด
    จำนวน 10,700 บาท
    2) บริษัท สปาร์ค อินเตอร์เทรด จำกัด
    จำนวน 10,700 บาท
บริษัท   ทริปเปิล ที โซลูชั่น จำกัด
    เป็นเงิน 10,700 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข ราคาเท่ากับบริษัทผู้ผลิต บร   31/2560
    ลว 25 เมย 60
7 จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษ จำนวน 1 เครื่อง                15,000.00                11,877.25 ตกลงราคา 1)   ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพิรส์ท ออฟฟิศ เซอร์วิสจำกัด
    จำนวน 10,165 บาท
    2) บริษัท เจนิวิส ออฟฟิศ ซัพพลาย จำกัด
    จำนวน 11,235 บาท
    3) ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอดวานซ์ โปรมีเดีย
    จำนวน 12,306 บาท
    4) บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จำกัด
    จำนวน 13,803 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด   เพิรส์ท ออฟฟิศ เซอร์วิส
    เป็นเงิน 10,165 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข บร   33/2560
    ลว 8 พค 60
8 จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง                  2,782.00   ตกลงราคา บริษัท   พอร์ด เวลล์ โอเอ จำกัด
    เป็นเงิน 2,782 บาท
บริษัท   พอร์ด เวลล์ โอเอ จำกัด
    เป็นเงิน 2,782 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข กง   06/375
    ลว 10 เมย 60
9 จัดซื้อกระดาษชำระ 23 ลัง และกระดาษเช็คมือ 35 ลัง                60,000.00   ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด   เบอเดนซัพพลาย
    เป็นเงิน 52,315.45 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด   เบอเดนซัพพลาย
    เป็นเงิน 52,315.45 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข บร   34/2560
    ลว 5 พค 60
10 จัดซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง                  1,712.00   ตกลงราคา บริษัท   พอร์ด เวลล์ โอเอ จำกัด
    เป็นเงิน 1,712 บาท
บริษัท   พอร์ด เวลล์ โอเอ จำกัด
    เป็นเงิน 1,712 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข บร   05/774
    ลว 29 พค 60
11 จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว                  8,000.00   ตกลงราคา บริษัท   ศรีรุ่งเรือง เซฟ แอนด์ สตีลเฟอร์นิเจอร์ จำกัด
    เป็นเงิน 5,136 บาท
บริษัท   ศรีรุ่งเรือง เซฟ แอนด์ สตีลเฟอร์นิเจอร์ จำกัด
    เป็นเงิน 5,136 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข กง   06/445
    ลว 3 พค 60
    สอ 10/1208
    ลว 15 พค 60
   
12 จัดซื้อเครื่องคิดเลข จำนวน 2 เครื่อง                  9,000.00                3,286.00 ตกลงราคา 1)   บริษัท ไพรซ์ซ่า จำกัด
    จำนวน 3,290 บาท/เครื่อง
    2) เว๊ปไซด์ Office Clound
    จำนวน 3,300 บาท/เครื่อง
    3) บริษัท ซินเท็ค ออฟฟิศโปร จำกัด
    จำนวน 3,390 บาท/เครื่อง
    4) เว๊ปไซด์ Good Choiz
    จำนวน 3,400 บาท/เครื่อง
    5) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิรส์ท ออฟฟิศ เซอร์วิส
    จำนวน 3,050 บาท/เครื่อง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด   เพิรส์ท ออฟฟิศ เซอร์วิส
    เป็นเงิน 6,527 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข กง   06/417
    ลว 27 เมย 60
   
13 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ              100,000.00   ตกลงราคา บริษัท   พอร์ด เวลล์ โอเอ จำกัด
    เป็นเงิน 92,415.90 บาท
บริษัท   พอร์ด เวลล์ โอเอ จำกัด
    เป็นเงิน 92,415.90 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข   ครบตามรายการที่ต้องการ บร   36/2560
    ลว 17 พค 60
14 จ้ดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล                24,610.00   ตกลงราคา บริษัท   สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่นจำกัด
    เป็นเงิน 24,610 บาท
บริษัท   สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่นจำกัด
    เป็นเงิน 24,610 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข บร   30/2560
    ลว 6 เมย 60
15 จัดซื้อโปรแกรมสำเร็จรูประบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์              700,000.00        696,334.00 เปรียบเทียบ 1)   บริษัท แพรกซิส โซลูชั่น จำกัด
    เป็นเงิน 649,500 บาท
    2) บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด
    เป็นเงิน 695,500 บาท
    3) บริษัท แอ็ดวานซ์ อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด
    เป็นเงิน 696,500
บริษัท   แพรกซิส โซลูชั่น จำกัด
    เป็นเงิน 649,500 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข  
    มีคะแนนการประเมินรวมจากคณะกรรมการสูงสุด   และเสนอราคาต่ำสุด
พอช.38/2560
    ลว 10 เมย 60
แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter