playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก
 

นายเจษฎา   มิ่งสมร
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน


เกิดวันที่    ๖  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๐๔  อายุ ๕๓ ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ๓/๒ หมู่ที่ ๑๐ ซอยบ้านต้นนา
ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

อาชีพ/ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • เกษตรกรเลี้ยงไก่
 • วิทยากรพิเศษ
 • วิทยาจารย์ มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ศูนย์พุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา

วุฒิการศึกษา

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารงานทั่วไป สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติการทำงาน

 • ๑ เมษยายน พ.ศ. ๒๕๒๔-๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘    รับราชการกระทรวงสาธารณสุข
 • ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๘-๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗    รับราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 • ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗-๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔      ครูช่วยสอนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

 • พ.ศ. ๒๕๔๗-ปัจจุบัน    คณะประสานงานเครือข่ายแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเอง ๔ ภาค
 • พ.ศ. ๒๕๕๑-ปัจจุบัน    คณะประสานงานองค์กรชุมชน (คปอ.)
 • พ.ศ. ๒๕๕๑-ปัจจุบัน    รองประธานคณะดำเนินการตามมติที่ประชุมระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตำบล
 • พ.ศ. ๒๕๕๒-ปัจจุบัน    คณะกรรมการเสริมสร้างขีดความสามารถขบวนองค์กรชุมชน
 • พ.ศ. ๒๕๕๓-ปัจจุบัน    คณะอนุกรรมการภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑล และตะวันออก

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 • พ.ศ. ๒๕๕๑-ปัจจุบัน    คณะกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์
 • พ.ศ. ๒๕๕๑-ปัจจุบัน    ที่ปรึกษาภาคประชาชน สำนักงานพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายชุมชน
 • พ.ศ. ๒๕๕๓-ปัจจุบัน   คณะอำนวยการส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

สำนักนายกรัฐมนตรี

 • พ.ศ. ๒๕๕๐-ปัจจุบัน     ที่ปรึกษาภาคประชาชนผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต ๓

กรมการปกครอง

 • พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๒    คณะกรรมการพิจารณานายอำเภอผู้มีผลงานดีเด่น (นายอำเภอของประชาชน) ภาคกลาง ๒๘ จังหวัด
 • พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๒    วิทยากรบรรยายหลักสูตรนักปกครองท้องที่ วิชากระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเข้มแข็งด้วยแผนชุมชน วิทยาลัยการปกครอง คลอง ๖ ธัญบุรี ปทุมธานี
 • พ.ศ. ๒๕๕๑-ปัจจุบัน    คณะทำงานยกร่างหลักสูตรโรงเรียนนักปกครองท้องที่ และการพัฒนาชีดความสามารถของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี

 • พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๕    วิทยากรบรรยายหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน วิชากระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
 • พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕    วิทยากรบรรยายหลักสูตรการพัฒนาสักยภาพผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิชากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่น

สำนักงานส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 • พ.ศ. ๒๕๕๐-ปัจจุบัน    คณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายพัฒนาสังคม ภาคประชาชน
 • พ.ศ. ๒๕๕๓-ปัจจุบัน    คณะกรรมการพิจารณากองทุนผู้ด้อยโอกาส

ระดับภาค

 • พ.ศ. ๒๕๕๑-ปัจจุบัน    คณะทำงานขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชนตำบล
 • พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔   คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถองค์กรชุมชนระดับภาค

ระดับจังหวัด

 • พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๒   คณะประสานงานศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน ภาคประชาชน จังหวัดฉะเชิงเทรา (ศตจ.ปชช.จ.ฉช.)
 • พ.ศ. ๒๕๕๑-ปัจจุบัน    ประธานที่ประชุมในระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • พ.ศ. ๒๕๕๑-ปัจจุบัน    คณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต๒ พนมสารคาม
 • พ.ศ. ๒๕๕๑-ปัจจุบัน    ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพลังงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงวัฒนธรรม
 • พ.ศ. ๒๕๕๒-ปัจจุบัน   คณะทำงานยุทธศาสตร์ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
 • พ.ศ. ๒๕๕๒-ปัจจุบัน   ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสวัสดิการชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา

       
ระดับอำเภอและตำบล

 • พ.ศ. ๒๕๕๑-ปัจจุบัน    คณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการอำเภอพนมสารคาม
 • พ.ศ. ๒๕๔๗-ปัจจุบัน   ผู้ทรงคุณวุฒิ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
 • พ.ศ. ๒๕๔๗-ปัจจุบัน   ที่ปรึกษา เครือข่ายแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเองตำบลหนองยาว
 • พ.ศ. ๒๕๔๙-ปัจจุบัน   ที่ปรึกษา กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองยาว
 • พ.ศ. ๒๕๔๙-ปัจจุบัน   ที่ปรึกษา กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ตำบลหนองยาว ๔ หมู่บ้าน
 • พ.ศ. ๒๕๕๒-ปัจจุบัน   ที่ปรึกษา สมัชชาสุขภาพตำบลหนองยาว
 • พ.ศ. ๒๕๕๒-ปัจจุบัน   ที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนาครบอครัวตำบลหนองยาว
แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter