playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ประวัติ

board01

 

ชื่อ   นายแก้ว สังข์ชู

     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

อายุ

67 ปี

เกิดเมื่อวันที่ 11เดือนมกราคม พ.ศ.2493

ที่อยู่

บ้านเลขที่ 400 หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะเต่า อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

อาชีพ

เกษตรกร

สถานที่ทำงานศูนย์ประสานงานภาคีองค์กรเครือข่ายชุมชน จังหวัดพัทลุง ถนนสุรินทร์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000

โทร/แฟกซ์ 074-617-065

ประวัติการศึกษา

จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุขประศาสน์วิทย์ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

§ประธานในการออกแบบรับฟังการปรับโครงสร้างของกระบวนองค์กรชุมชน และโครงสร้างของ พอช. จากเดิม 11 ภาค ให้เหลือ 5 ภาค

§ประธานอนุกรรมการสวัสดิการชุมชน

ประวัติการทำงาน

(จากอดีตพอสังเขป)

§  ปี 2519 เป็นแกนหลักในการจัดตั้ง “กลุ่มออมทรัพย์” หมู่ที่ 7 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ซึ่งปัจจุบันยกฐานะเป็นองค์กรชุมชนที่มีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น และมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ

§  ปี 2521 ดำรงตำแหน่ง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ในเขตสถานีอนามัยบ้านปากเหมือง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

§  ปี 2522 เป็นผู้นำในการจัดตั้ง กองทุนสวัสดิการผู้นำ ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 2,190 คน และมีเงินจำนวน 10,865,620 บาท ที่สามารถนำมาจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกและสาธารณะประโยชน์ให้แก่ตำบลเกาะเต่าได้

§  ปี 2540 ได้เข้าร่วมกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (SIF)

§  ปี 2544 ดำรงตำแหน่ง กรรมการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยดำรงตำแหน่ง 2 วาระ  

§  ปี 2550 ดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) จังหวัดพัทลุง , คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย (ก.บ.ก.) , คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.)

§  ปี 2550 ร่วมกับ พอช. เสนอผลงานการจัดทำแผนพัฒนาชีวิตชุมชน เกิดเป็นแผนแม่บท 4 ภาคที่มีการรวมตัวของตัวแทนองค์กรชุมชนในระดับหมู่บ้าน ตำบล ให้กับรัฐบาล เพื่อให้กระทรวง ทบวง กรม นำไปสู่ระดับนโยบายจนเกิดเป็นรูปธรรม และได้ร่วมงานกับ พอช. และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนองานต่อรัฐบาลในการดำเนินงานเกี่ยวกับสวัสดิการชุมชน

§  ปี 2557 ดำรงตำแหน่ง กรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

ความรู้พิเศษอื่นๆ

§  สามารถออกแบบการจัดทำแผนพัฒนาแบบภาษาของคนฐานราก เช่น เครื่องมือการจัดทำแผนแม่บทของชุมชนอย่างเข้าใจ เป็นต้น

ได้รับเกียรติคุณ§  ได้รับยกย่องให้เป็นคนดีศรีเมืองลุง ประจำปี 2547

§  ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณผู้กระทำความดี ความชอบอับเป็นประโยชน์ แก่ประเทศชาติ ศาสนาและประชาชนประจำปี 2552 ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์


แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter