playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

นางละออ   ชาญกาญจน์
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน


 เกิดวันที่   ๕  เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๙  อายุ ๕๘ ปี

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ๓๖/๖ หมู่ ๘ ถนนบางปู ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

อาชีพ/ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 
แม่บ้าน

วุฒิการศึกษา

  • มัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนดรุณศึกษา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ประวัติการทำงาน

  • อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนเมือง (อสม.) เพื่อดูแลสุขภาพพลานามัยของคนในชุมชนเมือง                  ทั้งผู้สูงอายุ เด็ก และคนพิการ
  • ผู้ประสานงานด้านพัฒนาขบวนที่ดินรถไฟภาคใต้
  • คณะกรรมการชุมชนและประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยที่ดินรถไฟ ชุมชนกุโบร์ จังหวัดสงขลา
  • คณะทำงานโครงการบ้านมั่นคงเมืองสงขลา

รางวัล

  • พ.ศ. ๒๕๕๑    ประกาศนียบัตรด้านการพัฒนาชุมชนจากนายอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
  • พ.ศ. ๒๕๕๒   ประกาศนียบัตรด้านการเสมอภาคกับผู้ชายเรื่องการทำงานพัฒนา ระดับจังหวัดสงขลา
 
แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter