playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

 ardnarong

นายอาจณรงค์    สัตยพานิช

ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน
กรรมการส่วนราชการ


 

เกิดวันที่ 4 เดือน เมษายน 2504   อายุ 54 ปี

ที่อยู่ปัจจุบัน

สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารบี ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

การศึกษา        

 • ปริญญาตรี       รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท       รัฐประศาสนศาสตรมหาบัญฑิต  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

การอบรม        

 • นักพัฒนากร      รุ่นที่ 45
 • นพต. รุ่นที่ 1     ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี (นักบริห่ารงานพัฒนาชุมชนระดับต้น)
 • นพต. รุ่นที่ 11   วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน (นักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับกลาง)
 • นพต. รุ่นที่ 16   วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน (นักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง)
 • นปส. รุ่นที่ 54   วิทยาลัยมหาดไทย (นักปกครองระดับสูง)

ประวัติการทำงาน

 • ปี 2527-2531    พัฒนากร อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
 • ปี 2532-2538    นักวิชาการพัฒนาชุมชน กองพัฒนาสตรีและเด็ก
 • ปี 2539-2540    หัวหน้างานแผนงานโครงการ สพอ. พานทอง จ.ชลบุรี
 • ปี 2540-2541    หัวหน้างานบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่
 • ปี 2543-2545    หัวหน้าฝ่ายทะเบียนประวัติ กองการเจ้าหน้าที่
 • ปี 2546-2547    นักวิชาการพัฒนาชุมชน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 • ปี 2548-2550    หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่
 • ปี 2551-2552    หัวหน้ากลุ่มระบบบริหาร
 • ปี 2553-2555    ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ (อำนวยการ ระดับต้น)
 • ปี 2556            พัฒนาการจังหวัดชลบุรี (อำนวยการ ระดับสูง)
 • พ.ย. 2556-ธ.ค.2557     ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
 • ธ.ค.2557-ปัจจุบัน          ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter