playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

nisit2562

 

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

วัน / เดือน / ปี เกิด 24 กันยายน 2505

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ – มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

การศึกษา

 • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต การปกครอง (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต การปกครอง (เกียรตินิยมดีเยี่ยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม – หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2561

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 253/2018
 • หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2559
 • หลักสูตรพัฒนาการทางการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) รุ่นที่ 4 พ.ศ. 2556
 • หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ยธส.) รุ่นที่ 3 พ.ศ. 2554
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.) รุ่นที่ 23 พ.ศ. 2553
 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหาร ระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 11 พ.ศ. 2551
 • หลักสูตรการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2545
 • หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 41 พ.ศ. 2539
 • หลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 91 พ.ศ. 2531

ประวัติรับราชการ – 1 ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

 • 1 ต.ค. 2560 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • 1 ต.ค. 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
 • 1 ต.ค. 2557 ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
 • 2 ต.ค. 2556 ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
 • 1 ต.ค. 2556 ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • 17 ต.ค. 2555 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
 • 2 เม.ย. 2555 ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
 • 16 ก.พ. 2553 รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
 • 16 ต.ค. 2552 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
 • 2 ต.ค. 2551 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • 18 ต.ค. 2549 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 • 18 ก.พ. 2548 ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนายุทธศาสตร์และระบบการบริหารงาน (9 ชช) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 • 2 ต.ค. 2546 หัวหน้ากลุ่มงานสังคม สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 • 2 มิ.ย. 2546 หัวหน้ากลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

คณะกรรมการที่สำคัญ – คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมการพัฒนาชุมชน สำนักงาน ก.พ. ปี 2543

 • ที่ปรึกษาและคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นที่ การเกษตรและชุมชนที่ประสบภัยธรรมชาติ วุฒิสภา ปี 2552 – 2554
 • คณะอนุกรรมาธิการศึกษาระบบการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและตรวจสอบการทุจริต
 • ในรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วุฒิสภา ปี 2552 – 2554
 • คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาปัญหาเกษตรทฤษฎีใหม่และปัจจัยการผลิตด้วยการเกษตรวุฒิสภา ปี 2552 – 2553
 • คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญวางแผนและรายงานผลการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นที่การเกษตรและชุมชนที่ประสบภัยธรรมชาติ วุฒิสภา ปี 2552 – 2554
 • คณะอนุกรรมาธิการกำกับการพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ ในคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนากฎหมาย (รองนายกรัฐมนตรี วิษณุ เครืองาม เป็นประธาน) ปี 2548
 • คณะกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแห่งชาติ ปี 2552
 • คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนการประปานครหลวง ปี 2552
 • คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ในชุมชน วุฒิสภา ปี 2552
 • คณะกรรมการดำเนินการตามวาระแห่งชาติ ว่าด้วยการรณรงค์และแก้ไขปัญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียง ปี 2550 ระดับดีเด่น (โล่ประกาศเกียรติคุณจากนายกรัฐมนตรี) พ.ศ. 2557
 • คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ในคณะกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สำนักนายกรัฐมนตรี ปี 2552 ง
 • คณะอนุกรรมการปรับปรุงกิจการ การประปานครหลวง ปี 2551
 • คณะอนุกรรมการธิการศึกษาระบบการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและตรวจสอบการทุจริตในรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี2553-2554
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ ปี 2554 -2555
 • คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจำเป็น ปี 2561
 • คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ปี 2561

คณะกรรมการในองค์กร/รัฐวิสาหกิจ – กรรมการ การประปานครหลวง (กปน.) ปี 2559 – ปัจจุบัน

 • กรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ปี 2560 – ปัจจุบัน*
 • กรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด (ปณด.) ปี 2559 – ปัจจุบัน
 • กรรมการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ปี 2560 – ปัจจุบัน*

รางวัลที่ได้รับ

 • รางวัลสำเภาทองคำ ปี 2557, ปี 2559 : หอการค้าไทย
 • รางวัลองค์กรแห่งความเป็นเลิศ ด้านการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ:กระทรวงการคลัง ปี 2557 และ ปี 2558
 • รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561 : สำนักงาน ก.พ.ร.
 • รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter