playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

palakorn

นายพลากร   วงค์กองแก้ว
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน


เกิดวันที่  ๑๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๓  อายุ ๕๔ ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน  ๑๙๙/๗๖ หมู่ ๙ ตำบลสันผีเสื้อ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐

ตำแหน่งปัจจุบัน
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ (ศศบ.) สาขาจิตวิทยา-แนะแนว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง (การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน) วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์

 • ผู้ประสานงานมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา จังหวัดพะเยา
 • ผู้อำนวยการมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
 • ผู้จัดการสำนักงานปฏิบัติการภาคเหนือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

การบริหารระดับพื้นที่ : บริหาร กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานสำนักงานภาค

 • บริหารจัดการสำนักงาน บุคลากร แผนงาน และงบประมาณในภาค ตลอดจนการประชุมคณะกรรมการ คณะทำงานต่างๆ ในภาค
 • สนับสนุนการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชนในพื้นที่ระดับจังหวัด/ภาค ประสานเชื่อมโยงกับขบวนองค์กรชุมชนในระดับต่างๆ และหน่วยงานภาคการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการเชื่อมโยงและประสานความร่วมมือของภาคประชาสังคม รวมทั้งประสานความร่วมมือระหว่างขบวนองค์กรชุมชนกับภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนงานร่วมกัน

การบริหารโครงการ : บริหาร เสนอแนะ พิจารณากลั่นกรองและเป็นกลไกในการบริหารโครงการ ต่างๆ

 • กรรมการโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปี ๒๕๔๘
 • อนุกรรมการโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๕๑
 • อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๔
 • อนุกรรมการการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูชุมชนที่ประสบภัยพิบัติ ปี ๒๕๕๐
 • อนุกรรมการฟื้นฟูชุมชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมและดินโคลนถล่มภาคเหนือ
 • คณะทำงานเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนโดยภาคประชาสังคม ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๒
 • ประธานร่วมคณะทำงานการสนับสนุนเชิงพื้นที่ สภาองค์กรชุมชนและประชาสังคม ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕-ปัจจุบัน

การประสานนโยบาย

 • เลขานุการคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดการความรู้ชุมชนสู่การพัฒนานโยบายสาธารณะ
 • การประสานงานระดับกระทรวง
 • คณะกรรมการเครือข่ายองค์กรชุมชนเพื่อการปฏิรูป
 • คณะทำงานปฏิรูป พอช.
 • คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและกำกับดูแลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าในช่วงเปลี่ยนผ่าน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • คณะอนุกรรมการปฏิรูประบบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนท้องถิ่น
 • คณะกรรมการยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และเกษตรยั่งยืนภาคประชาชน
 • สนับสนุนการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นการดำเนินงานต่อ พอช. การสนับสนุนโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
 • วิทยากรโรงเรียนนายอำเภอ
 • ประสานความร่วมมือกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
 • ประสานความร่วมมือกับภาคีการพัฒนา ได้แก่ สปสช. สช. สปร. สสส.

ความสามารถพิเศษ

 • วิทยากรวิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • วิทยากรหลักสูตร “การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์”
 • วิทยากรหลักสูตร “การวิเคราะห์ชุมชนอย่างเร่งด่วน”
แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter