playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

รศ.ดร.ประสาน    บุญโสภาคย์

ชื่อ  รศ.ดร.ประสาน    บุญโสภาคย์

     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

อายุ

63 ปี

เกิดเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2488

ประวัติการศึกษา

  • §พ.ศ. 2510 นิติศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • §พ.ศ. 2513 เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • §พ.ศ. 2535 พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต(รัฐประศาสนศาสตร์)
  • §(เกียรตินิยมดีมาก) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • §พ.ศ. 2545 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ประชากรและการพัฒนา)
  • §สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการรับราชการ

 

พ.ศ. 2511

 

เริ่มรับราชการในตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงตรี  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

กองประชาสัมพันธ์เขตลำปาง กรมประชาสัมพันธ์

พ.ศ. 2513

โอนไปรับราชการในตำแหน่งนิติกรตรี  กองร่างกฎหมาย

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พ.ศ. 2514

นิติกรโท  กองร่างกฎหมาย

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พ.ศ. 2514

โอนไปรับราชการในตำแหน่งอาจารย์โท  คณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พ.ศ. 2514-2519

อาจารย์โท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พ.ศ. 2519-2520

อาจารย์ 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พ.ศ. 2520-2524

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พ.ศ. 2524-2526

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พ.ศ. 2526-2527

รองศาสตราจารย์ 7 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พ.ศ. 2527-2529

รองศาสตราจารย์ 8 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พ.ศ. 2529-2548

รองศาสตราจารย์ 9 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์บริหาร

 

พ.ศ. 2519

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พ.ศ. 2523-2526

หัวหน้าภาควิชากฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พ.ศ. 2527-2529

หัวหน้าภาควิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พ.ศ. 2534-2536

หัวหน้าภาควิชาปฏิบัติการวิชาชีพกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พ.ศ. 2548-2551

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2552- ก.ค. 2553 อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ส.ค. 2553- ปัจจุบัน ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ประสบการณ์อื่น ๆ  
พ.ศ.2552- ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
ผลงานทางวิชาการ
ตำรา
 
  - คำบรรยายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง. กรุงเทพฯ : กิ่งจันทร์การพิมพ์,2524. 173 หน้า.
  - คำบรรยายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา.               คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง. กรุงเทพฯ:ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ป.สัมพันธ์พาณิชย์.2524. 367 หน้า.
งานวิจัย - ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรการบริหารส่วนตำบล: ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข. 2541. 126 หน้า. (เป็นนักวิจัยประจำโครงการวิจัย)
- การศึกษาวิจัยรูปแบบและวิธีการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรชุมชน. 2544. 174 หน้า. (เป็นนักวิจัยประจำโครงการวิจัย)
- การสำรวจความต้องการแรงงานและการขาดแคลนแรงงานเพื่อจัดการเคลื่อนบ้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ.2544. 210 หน้า (เป็นนักวิจัยประจำโครงการวิจัย)
- รายงานการศึกษาพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551.2552. 148 หน้า. (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
บทความทางวิชาการ
“ประสิทธิภาพและความพร้อมขององค์กรการบริหารส่วนตำบลในการสนับสนุนการดูแล และให้บริการผู้สูงอายุในชนบทไทย.”วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 4,1 (พ.ศ.2551): 117-143.
 
แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter