playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

      ตามที่ พอช. ได้เคยจัดอบรมเรื่อง "การปฏิบัติตามประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. เรื่องการยื่นแบบแสดงบัญชีรับจ่ายของโครงการ"  บัด นี้ใกล้ครบกำหนดระยะเวลาที่ พอช. และองค์กรชุมชน ต้องปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวให้แล้วเสร็จ (วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗) โดย พอช. และองค์กรชุมชนต้องดำเนินการกรอกข้อมูล บช.๑ ลงในระบบอิเล็คทรอนิกส์ของกรมสรรพากร       

                     เพื่อ ให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนการปฏิบัตในเบื้องต้น จึงขอส่งคำแนะนำการยื่นแบบแสดงบัญชีรายรับจ่ายโครงการ (บช.๑) ของกรมสรรพากร   ตามเอกสารที่แนบมาพร้อนนี้

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter