playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

นางศิริวรรณ บุตราช

ชื่อ  นางศิริวรรณ   บุตราช

     กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

อายุ

53 ปี

เกิดเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2498

ที่อยู่

9 บ้านเนินสูง หมู่ 6 ตำบลตะกาง อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้า กรุงเทพมหานคร

อาชีพปัจจุบัน

ทำวิสาหกิจแปรรูปมะม่วงหิมพานต์

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • ประธานกลุ่มวิสาหกิจแม่บ้านเกษตรกรเนินสูงมุ่งพัฒนาฯ
 • ประธานเครือข่ายองค์กรชุมชนคนตราด

ประวัติการทำงาน

 

 • กรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
 • คณะทำงานโครงการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน เพื่อเป็นองค์กรที่กำกับดูแลและตรวจสอบตนเอง
 • คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนางานด้านสิน
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการโครงการพัฒนาสวัสดิการชาวบ้าน
 • คณะอนุกรรมการประสานงานการพัฒนาองค์กรชุมชน
 • คณะกรรมการศูนย์อำนวยการปฏิบัติขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท
 • ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคประชาชน (ศจพ.ปชช.)
 • คณะอนุกรรมการรับรองสถานภาพการเป็นองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน
 • กลุ่มอาชีพและพัฒนาศักยภาพของแม่บ้าน
 • ทำงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดตราด
 • กลุ่มสัจจะออมทรัพย์
 • ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรจังหวัดตราด
 • คณะกรรมการบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
 • ผู้ตรวจสอบและเสริมหนุนของชุมชนหมู่บ้านดีเด่นจังหวัดตราด

 

ผลงาน/เกียรติคุณ

 • ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการด้านสังคม จังหวัดตราด
 • รางวัลแม่บ้านดีเด่นโครงการเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดตราด
 • ประกาศเกียรติคุณศูนย์เรียนรู้ ศูนย์ขยะชุมชนในงาน 80 พรรษา
 • เหรัญญิกดีเด่นเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จังหวัดตราด
 
แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter