playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก


นายสมคิด   สิริวัฒนากุล
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน


เกิดวันที่  ๒๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๒    อายุ ๕๕ ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่๓๕ หมู่ ๒ ตำบลหนองแจ้งใหญ่
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

อาชีพ/ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน - ธุรกิจส่วนตัว (ร้านค้าของชำ) - ทำนา

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 • หลักสูตรวิทยากรกระบวนการทำแผนชุมชนโดยกองทุนเพื่อสังคม (SIF) (พ.ศ. ๒๕๔๓)
 • หลักสูตรจริตวิทยาเส้นทางสู่ความเป็นเลิศของนักบริหารสถาบันพัฒนาบุคลากร HDI (พ.ศ. ๒๕๔๗)
 • หลักสูตรผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงจังหวัดบูรณาการ (พ.ศ. ๒๕๔๗)
 • หลักสูตรโรงเรียนผู้นำจังหวัดกาญจนบุรี มูลนิธิพลตรีจำลอง ศรีเมือง

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. ๒๕๒๘-๒๕๓๙    ผู้ทรงคุณวุฒิสภาตำบลบัวใหญ่
 • พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๓๖    ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านหญ้าคา (ในขณะนั้นอายุ ๒๗ ปี)
 • พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๔๘    ได้รับเลือกตั้งเป็นกำนันตำบลหนองแจ้งใหญ่ (เป็นตำบลตั้งใหม่แยกมาจากตำบลบัวใหญ่)
 • พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๕    ประธานคณะทำงานกองทุนเพื่อสังคม (SIF) จังหวัดนครราชสีมา
 • พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๕    คณะทำงานกองทุนเพื่อสังคม (SIF) ภาคอีสานใต้
 • พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๔๖    ประธานกลุ่มออมทรัพย์ตำบลหนองแจ้งใหญ่
 • พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๓๙    ผู้ประสานงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำเพื่อพัฒนากลุ่มและองค์กรชาวบ้าน ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กป.อพช.อีสาน)
 • พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๔๓    ประธานกลุ่มเกษตรกรพึ่งตนเองบัวใหญ่
 • พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๑     อนุกรรมการตรวจสอบ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
 • พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕    อนุกรรมการพัฒนาบุคลากร สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
 • พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๑    คณะกรรมการสภาผู้นำชุมชนแห่งชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 • พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๓    คณะกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแห่งชาติ          สำนักนายกรัฐมนตรี
 • พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๑     ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายปรีชา   บุตรศรี)
 • พ.ศ.๒๕๔๓-ปัจจุบัน     คณะทำงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดนคราชสีมา
 • พ.ศ. ๒๕๔๓-ปัจจุบัน    คณะยุทธศาสตร์ขบวนองค์กรชุมชนภาคอีสานตอนใต้
 • พ.ศ. ๒๕๔๖-ปัจจุบัน    คณะประสานงานเครือขายแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเอง ๔ ภาค และภาคอีสาน
 • พ.ศ. ๒๕๕๒-ปัจจุบัน    คณะกรรมการบริหารกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
 • พ.ศ. ๒๕๕๔-ปัจจุบัน    คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • พ.ศ. ๒๕๔๔-ปัจจุบัน    คณะกรรมการจังหวัดบูรณาการ จังหวัดนครราชสีมา
 • เลขานุการร่วมคณะประสานงานองค์กรชุมชน (คปอ.)   

รางวัล

 • รางวัลกำนันนักพัฒนายอดเยี่ยมแหนบทองคำจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย                 จำนวน ๒ ครั้ง คือ พ.ศ. ๒๕๔๐ และ พ.ศ. ๒๕๔๖
 • รางวัลและเกียรติบัตรคนดีศรีโคราช (พ.ศ. ๒๕๔๖)
 • รางวัลผู้นำการพัฒนาดีเด่นจากกรมการพัฒนาชุมชน (พ.ศ. ๒๕๔๗)
 • รางวัลผู้นำอาสาพัฒนาสังคมดีเด่นจากรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พ.ศ. ๒๕๕๐)
 
แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter