playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก


นางสาวสมสุข   บุญญะบัญชา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


เกิดวันที่  ๑๒  เดือน ตุลาคม   พ.ศ. ๒๔๙๔    อายุ ๖๓ ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ๗๓ ซอยลาดพร้าว ๑๑๐ แยก ๔
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา

 • ประกาศนียบัตร  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนสตรีวิทยา พ.ศ. ๒๕๑๒
 • ปริญญาตรี  สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต (สถบ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๑๓-๒๕๑๘
 • Certificate, Housing and Urbanization Course, Royal Danish Academy of Arts 
  School of Architecture, Copenhagen, Denmark, 1979 (พ.ศ. ๒๕๒๒) 

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๑๙      ทำงานกับสำนักงานออกแบบวางผัง ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร
 • พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๓๑      ทำงานการเคหะแห่งชาติ
 • พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๔     สำนักงานปรับปรุงชุมชนแออัด สถาปนิก วางผัง ออกแบบประเมินผล ประชาสัมพันธ์
 • พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๓๑     ศูนย์วิชาการที่อยู่อาศัยและการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ ทำงานประสานการฝึกอบรมที่อยู่อาศัยและการพัฒนาชุมชน, ปรับปรุงชุมชนแออัด, ที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย, ประสานการฝึกอบรมผู้นำชุมชน, ประชุมสัมมนาชุมชนแออัด, ทำงานวิจัย ประเมินผล การพัฒนาชุมชน ที่อยู่อาศัย
 • พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๓๑     เป็นหัวหน้าทีม โครงการตัวอย่างการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยด้วยการแบ่งปันที่ดิน ชุมชนเซ่งกี่ (land-sharing project) โครงการนี้ได้รับรางวัลที่อยู่อาศัยตัวอย่างจากสหประชาชาติ (UN Habitat International Year Of Shelter for the Homeless Demonstration Project)
 • พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๓๓     พัฒนาแนวทางแก้ปัญหาชุมชนแออัดที่มีปัญหาความขัดแย้ง การไล่ที่ด้วยการใช้รูปแบบการแบ่งปันที่ดิน (Land sharing) ประสานการทำงานชุมชนกับองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน และเจ้าของที่ดินในชุมชนที่ประสบปัญหาการไล่ที่นำไปสู่การแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยด้วยการแบ่งที่ดิน ในชุมชนพระราม ๔ (เทพประทาน) ชุมชนบ้านมนังคศิลา ชุมชนวัดลาดบัวขาว ชุมชนสามยอด
 • พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๓๓      เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
 • พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๓๓     ทำงานเป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยองค์กรเอกชนในเอเชีย ในโครงการของสหประชาชาติ เอสแคป (UN ESCAP)
 • พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๓๓     เป็นคณะกรรมการระหว่างชาติตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานเรื่องปัญหาการไล่ที่และที่อยู่อาศัยของคนจนใน ประเทศเกาหลีและฮ่องกง(International Fact Finding Mission)
 • พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๔๑      เป็นที่ปรึกษาโครงการ และทำโครงการศึกษาวิจัย การพัฒนาที่อยู่อาศัยของภาคชุมชนในโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยขององค์กรระหว่างประเทศ ต่างๆ เช่น UNDP ESCAP, UN HABITAT, UNDP เช่น ฟิลิปปินส์เวียดนาม เขมร ไทย ฯลฯ
 • พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๔๓     เป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนาชุมชนแออัดของ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 • เป็นรองผู้อำนวยการโครงการ ผู้จัดการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยโครงการซอยพลับพลาในโครงการแบ่งปันที่ดิน
 • พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๓      เป็นผู้อำนวยการโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน (Urban Communities Environment Activities) เป็นโครงการความร่วมมือกับโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมจากประเทศเดนมาร์ก
 • พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๕      เลขาธิการมูลนิธิชุมชนเมือง
 • พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๔๓     สำนักงานพัฒนาชุมชนเมือง (พชม.) เป็นหน่วยงานอิสระภายใต้การเคหะแห่งชาติ เป็นหน่วยงานสนับสนุนและเชื่อมโยงการพัฒนาองค์กรชุมชนเมืองทั่วประเทศผ่านกระบวนการออมทรัพย์และสินเชื่อ สร้างความสามารถในการจัดการทุนเพื่อการพัฒนาของชุมชน ทั้งด้านทั้งอาชีพ ที่อยู่อาศัย สวัสดิการ ซึ่งสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาชุมชนเมือง
 • พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๗ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการชุมชน
 • พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๔๐ รองกรรมการผู้จัดการ
 • พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๓ กรรมการผู้จัดการ

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ พชม. ซึ่งบริหารกองทุนพัฒนาชุมชนเมืองได้รวมตัวกับกองทุนพัฒนาชนบท ภายใต้พระราชกฤษฎีกาตาม พ.ร.บ.องค์การมหาชน เป็นสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

 • พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๕๒     ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
 • พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๑      กรรมการการเคหะแห่งชาติ
 • พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๒     กรรมการกองทุนฟื้นฟูชีวิตเกษตรกร
 • พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓     กรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
 • พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๔     คณะกรรมการปฏิรูป (คปร.)
 • พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔     ประธานอนุกรรมการแก้ปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัย

อาชีพ/ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
 • เลขาธิการมูลนิธิศูนย์ศึกษาที่อยู่อาศัยแห่งเอเชีย (Asian Coalition for Housing Rights) เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงและพัฒนาที่อยู่อาศัย ของคนจนในเมือง และการพัฒนาเมือง ระหว่างองค์กรพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย
 • กรรมการในคณะกรรมการที่อยู่อาศัยแห่งชาติ
 • คณะกรรมการสมัชชาเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย
 • ประธานอนุกรรมการเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย
 • ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาชุมชนสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ประสบการณ์อื่นๆ

 • พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๓๓      ได้รับเลือกเป็นตัวแทนจากภูมิภาคเอเชียขององค์กรที่อยู่อาศัยสากล (Habitat International Coalition – Board Member from Asia)
 • พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๓๔     เป็นคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงสากล (International Fact Finding Mission Team) ปัญหาสิทธิที่อยู่อาศัย และการไล่ที่ชุมชน ในประเทศเกาหลี ฮ่องกง
 • พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๗     เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษานโยบายจากเอเชีย โครงการร่วมการแก้ปัญหาสลัมระหว่างชาติ Policy Advisory Board, Cities                  Alliance-Cities Without Slums), A Joint International Project UN HABITAT and The World Bank
 • พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๗     คณะกรรมการร่างแผนการพัฒนาแห่งสหัษวรรตเรื่องการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยคนจน (Millennium Development Goals, Target 11, Taskforce)
 • พ.ศ. ๒๕๓๒             ได้รับรางวัลจากสมาคมที่อยู่อาศัยประเทศญี่ปุ่น (Japan Housing Association International IYSH Award)
 • พ.ศ. ๒๕๓๔             ได้รับเลือก Ashoka Fellows - Innovator for Public

ผลงานการศึกษาวิจัย บทความ เอกสาร สิ่งพิมพ์

 • 1982   Causes and Effect of Slum Eviction in Bangkok, published in “Land For Housing The Poor”
 • 1982-2003      Several publications, papers, articles on Land-Sharing as Alternatives to Eviction in Bangkok published in various publications
 • 1992   Informal Land/Housing Study in Legaspi and Baguio City Philippines as part of Consultancy work in Philippines National Policy formulation on land for the poor
 • 1992   Study for DFID on Dynamism of Urban Housing Situation in Phnom Penh Municipality
 • 1992   Enhancing Low-Income Families Access To Housing Finance
 • 1993   The Case of Thailand, Country Paper presented to the UNCHS /UNDP workshop on Public Private Partnerships in Expanding Access to Housing Finance in Manila, Philippines
 • 1992-1999       Various articles on Community savings and credit activities and the Work of Urban Community Development Office in using Urban Communitydevelopment Fund as strategy to enabling Communities Through Savings and Integrated credit Schemes and Community development Fund as Strategy for dealing with Poverty Alleviation and housing development by community people themselves
 • 1996   A Case Study of Nakornratchasima, Thailand as a case study from Thailand in The UNCHS publication on The management of Secondary Cities in Southeast Asia
 • 1998   Credit for Habitat, paper presented to the Meeting in Japan
 • 1999   Sustainability Through People’s Participation in Urban development, Thailand, A Country Study as part of GTZ study activities for policy formulation
 • 1999   Housing in Phnom Penh With Homeless International UK
 • 2000   The urban Community Environment Activities project and its Community Environment Fund in Thailand published in Environment and Citizen Networks to Address Urban Poverty Alleviation at national scale , paper presented In ADB Meeting and later published in ADB’s The New Social Policy Agenda in Asia 2000
 • 2000   A new Vision on Housing Rights development in Asia, paper presented in the Meeting In South Korea published in Trialog in 2001
 • 2001   Study on Bridging the Finance Gap in Infrastructure and UrbanizationJournal   
 • 2001   New Approach to Comprehensive Housing Development by Urban Poor Communities And the City, paper presented to the ADBI Meeting in Manila.
แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter