playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก


 ศาสตราจารย์สุริชัย    หวันแก้ว
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


เกิดวันที่    ๗ เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๔๙๒ อายุ ๖๕ ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ๓๐๑/๒๖๙ หมู่บ้านธีราคร  
ถนนพุทธมณฑลสาย ๒ ซอย ๖ แขวงบางไผ่ เขตบางแค
กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท      สาขาสังคมศาสตร์
จากสถาบัน     มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ปริญญาเอก     สาขาสังคมศาสตร์
จากสถาบัน     มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ประวัติการทำงาน

 • อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๐)
 • ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งหลักสูตรการพัฒนาระหว่างประเทศมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รองคณบดีฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการและเลขานุการร่วมของคณะกรรมการอิสระเพื่อสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในภาคใต้

อาชีพ/ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประธาน Asian Rural Sociological Association (ARSA)
 • กรรมการสังคมศาสตร์ในคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย UNESCO
 • กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา

ผลงานการศึกษาวิจัย เอกสาร สิ่งพิมพ์

 • พ.ศ. ๒๕๕๑    กำเนิดไฟใต้.สุริชัย หวันแก้ว,บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: ๒๕๕๑.
 • พ.ศ. ๒๕๕๐    - ยุติไฟใต้.สุริชัย หวันแก้ว,บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: ๒๕๕๐.

              - สังคมวิทยาสึนามิ:การรับมือกับภัยพิบัติ.สุริชัย หวันแก้ว และคณะ. ๒๕๕๐.
- คนชายขอบ: จากความคิดสู่ความจริง.กรุงเทพฯ: ๒๕๕๐.

 • พ.ศ. ๒๕๔๙    - Rural Livelihoods and Human Insecurities in Globalizing Asian Economies. Surichai Wan'gaeo, Editor. Bangkok: Center for Social Development Studies, 2006

              - ๒ ปีตากใบ ชีวิตที่ต้องการคำตอบ. สุริชัย หวันแก้ว,บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม, ๒๕๔๙.

 • พ.ศ. ๒๕๔๘    - พลังสังคมไทยในทศวรรษหน้า : ทางเลือกกับความเป็นจริง = Thai social forces in the next decade : a real alternative ?. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๔๘.

- อาเซียน : สิ่งท้าทายใหม่และการปรับตัว = ASEAN: an adjustment for new challenges/บรรณาธิการ สุริชัย หวันแก้ว และ อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์, กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘.

 • พ.ศ. ๒๕๔๗   - Human Security Now : Strengthening Policy Networks in Southeast Asia. Surichai Wun'gaeo, editor. Bangkok: Center for Social Development Studies, 2004.

              - เผชิญหน้าโลกาภิวัตน์ทางวัฒนธรรม : นโยบาย วัฒนธรรมในบริบทใหม่. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา , ๒๕๔๗.

 • พ.ศ. ๒๕๔๖    - กระบวนการกลายเป็นคนชายขอบ Marginalization. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๔๖.

              - Challenges to Human Security in a Borderless World. Surichai Wun'gaeo, editor. Bangkok: Center for Social Development Studies, 2003.

 • พ.ศ. ๒๕๔๕    - โลกกว้าง-จิตแคบ : สู่ทางเลือกทางวัฒนธรรมและความเป็นไทยไนยุคโลกาภิวัฒน์ .กรุงเทพฯ: มูลนิธิเด็ก, ๒๕๔๕.

- การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ญี่ปุ่น อาเซียน พัฒนาการและสถานการณ์ปัจจุบัน. สุริชัย หวันแก้ว บรรณาธิการ, กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕.
- จุฬาฯกับสังคม : สรุปสังเคราะห์และข้อเสนอ. สุริชัย หวันแก้ว และคณะ.กรุงเทพฯ: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม, ๒๕๔๕.
- โลกาภิวัตน์กับปัญหาสิทธิมนุษยชน : ภารกิจที่ท้าทายมหาวิทยาลัย. สุริชัย หวันแก้ว, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม, ๒๕๔๕.
- ทิศทางที่ยั่งยืนของสังคมไทยกับป่าชุมชน : มุมมองสหวิทยาการ. สุริชัย             หวันแก้ว, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม, ๒๕๔๕.
- การวิจัยเพื่อฟื้นฟูชุมชน : มิติใหม่ของสังคมไทย. สุริชัย หวันแก้ว, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม, ๒๕๔๕.
- การพัฒนาที่ยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัตน์กับทิศทางประเทศไทย. สุริชัย หวันแก้ว, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม, ๒๕๔๕.

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter