playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

1. เพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งของชุมชนในการสร้างกระบวนการแก้ปัญหาและพัฒนา สู่การพึ่งตนเอง โดยสอดคล้องไปกับการพัฒนาด้านอื่น ๆ ของชุมชน

2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนากระบวนการการเงินและทุนของชุมชนให้เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพส่งผลต่อการออม การบริหารทุน การจัดสวัสดิการ พัฒนาภูมิปัญญา และการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนของชุมชน

  •  

 

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

ผลการดำเนินงาน

กรณีศึกษา