playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนเมือง (SUP)

 

1.ที่มาโครงการ

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) โดยการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารโลก (World Bank) ได้จัดทำโครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนเมือง (SUP) เพื่อสนับสนุนฟื้นฟูคุณภาพชีวิตคนจนเมืองที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2554 ในพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และนครสวรรค์ จำนวน 50 ชุมชน 3,000 ครัวเรือน เพื่อสนับสนุนชุมชนพัฒนาสถานภาพการอยู่อาศัย ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยรวม

 

2.วัตถุประสงค์โครงการ

1.เพื่อพัฒนาสถานภาพการอยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
2.เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูคนจนเมืองที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
3.เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตและสาธารณูปโภคพื้นฐานแก่ชุมชน
4.เพื่อสนับสนุนผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองให้มีรายได้

3.ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ

ครัวเรือนคนจนเมืองราว 3,000 ครัวเรือน (โดยมุ่งเน้นที่กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มชายขอบในชุมชนคนจนเมืองเหล่านี้) ในชุมชนเมือง 50 ชุมชน 5 จังหวัด (จังหวัดละ 10 ชุมชน 600 ครัวเรือนโดยประมาณ)

4.เกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย

คนจนเมือง (Urban Poor) นำมาจากรายชื่อเครือข่ายคนจนเมืองที่สำรวจโดย พอช. ในปี 2551 เป็นรายการเริ่มต้นสำหรับการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย
ความเสียหายจากน้ำท่วม ข้อมูลความรุนแรงของผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ ใช้กำหนดรายชื่อชุมชนที่มีสิทธิ์ โดยจะได้รับข้อมูลจากเทศบาลและเครือข่ายคนจนเมืองของ พอช.

ความพร้อมในการดำเนินการ ชุมชนที่มีสิทธิ์จะรับคัดเลือกต้องมีความพร้อมดังนี้

1. อยู่นอกพื้นที่รับน้ำและระบายน้ำที่เสนอของโครงการอื่น
2. มีความมั่นคงด้านสิทธิถือครองที่ดิน เช่น มีสัญญาเช่าระยะยาวหรือสามารถเช่าระยะสั้นแบบต่อเนื่องได้
3.มีองค์กรชุมชนที่สามารถดำเนินการโครงการได้

การไม่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการอื่นหรือได้รับการสนับสนุนที่ไม่เพียงพอ ชุมชนที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของโครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนเมือง จะต้องไม่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการที่มีลักษณะคล้ายกันอยู่ หรือหากได้รับการสนับสนุนแต่ไม่เพียงพอ จึงจะได้รับการสนับสนุนจากโครงการนี้

5.ขั้นตอนการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย

เพื่อให้ได้มาซึ่งพื้นที่เป้าหมาย 50 ชุมชน ใน 5 จังหวัด จึงมีขั้นตอนการคัดเลือกดังนี้

1.เครือข่ายคนจนเมือง จะเสนอรายชื่อชุมชนเมืองที่มีความเป็นไปได้โดยเบื้องต้น ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี 2554 ที่มี พอช. ดำเนินงานอยู่ เป็นชุมชนพื้นที่เสี่ยงของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และไม่อยู่ในพื้นที่รับน้ำตามแผนการลงทุนในการบริหารความเสี่ยงด้านภัยพิบัติของรัฐบาลที่กำลังดำเนินการอยู่

2.พอช. พิจารณารายชื่อชุมชนที่ได้มีการเสนอเบื้องต้นตาม 1. ร่วมกับผู้แทนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เทศบาลเมืองที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายคนจนเมือง ให้เหลือ 10 ชุมชนต่อ 1 จังหวัด โดยประมาณ และแจ้งผู้ว่าราชการให้ทราบถึงกระบวนการและผลการประชุมในการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายดังกล่าว

3.รายชื่อชุมชนเมืองที่ได้รับรองจากที่ประชุมตาม 2. จะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการเพื่อขออนุมัติ และทำเป็นบันทึกเพิ่มเติม (ภาคผนวก) ในคู่มือการดำเนินโครงการ และในขั้นตอนสุดท้ายจะนำรายชื่อดังกล่าวส่งให้ธนาคารโลกเห็นชอบโดยไม่มีข้อขัดข้อง จากนั้นจึงเตรียมดำเนินการฝึกอบรมชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองระดับเมือง ต่อไป

 

6.กิจกรรมโครงการ

ซ่อมสร้างที่อยู่อาศัยครัวเรือนและระบบสาธารณูปโภคชุมชน

 

7.งบประมาณสนับสนุนชุมชน

จำนวน 20,000 บาทต่อครัวเรือนโดยประมาณ

8.ระยะเวลาดำเนินโครงการ

3 ปี (กันยายน 2556 – สิงหาคม 2559)

 

9.ตัวชี้วัดโครงการ

• 80% ของครัวเรือนรายงานการลดลงของ (1) วิธีรับมือกับปัญหาในเชิงลบ (เช่น เมื่อครอบครัวลดการบริโภคและการกินอาหารลงเพื่อรับมือกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของครอบครัว และ (2) ระดับหนี้สิน
• 30% ของผู้หญิงเข้าร่วมองค์ประกอบแรงงานที่ได้รับค่าแรงในกิจกรรมฟื้นฟู
• 80% ของครัวเรือนในชุมชนเป้าหมายรายงานสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสามารถเข้าถึงบริการพื้นฐานได้
• 80% ของครัวเรือนในพื้นที่เป้าหมายมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ (1) ทรัพยากรที่ให้แก่ชุมชนของตน (2) หลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดผู้รับประโยชน์ (3) ระบบการร้องทุกข์และเรียกค่าชดเชย


ดาวน์โหลด โบชัวร์

03 SUP Inform Contact Person AK PT 5PCs.pdf
04 1G 37CFs from 5 Provinces .pdf


แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

ข่าวกิจกรรม

ภาพและวีดีโอ